Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden van de EVC trajecten van het Kinderopvang College (KC). Op de website van het Kinderopvang College vind je altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden.

Organisatie:                              Kinderopvangorganisaties waar de deelnemer in dienst is.

Deelnemer:                               (potentiële) pedagogisch medewerker die zich heeft aangemeld om deel te nemen aan het EVC traject startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang.

1.     Aanmelding, inschrijving en bedenktijd

1.1 De EVC-branchestandaard voor startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang is bedoeld voor wie startbekwaamheid wil kunnen aantonen op grond van deskundigheid en praktijkervaring. De standaard is niet bedoeld en niet geschikt voor wie vrijstellingen van een initiële beroepsopleiding wil behalen.

1.2 Voor een kandidaat die voldoet aan de cesuur van de standaard (alle 35 competenties van de startbekwame pedagogische medewerker kinderopvang), wordt het ervaringscertificaat verzilverd in een branchecertificaat. Het Kinderopvang College vraagt voor de deelnemer het branchecertificaat aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

1.3 Op Kinderopvang werkt! is alle basisinformatie te vinden over het werken in de kinderopvang, EVC en branchecertificaat.

1.4 Bij de aanmelding wordt gevraagd met welk doel de deelnemer het EVC traject wil doorlopen. Als bij inschrijving al duidelijk blijkt dat voor dat doel de EVC-branchestandaard niet geschikt is wordt de deelnemer hiervan door de intaker op de hoogte gebracht per telefoon of per mail.

1.5 Na aanmelding wordt een intakegesprek gevoerd waarbij wordt besproken met welk doel de kandidaat deze EVC-procedure wil doorlopen. Als voor dit doel de EVC-branchestandaard voor startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang niet geschikt is, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld kosteloos af te zien van de EVC-procedure.
De deelnemers worden bij de intake op de hoogte gebracht van de voorwaarden en procedure om in aanmerking te komen voor het branchecertificaat.

1.6 Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat de aanmelding is ontvangen door het KC (herroepingsrecht). De deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de aanmelding geannuleerd wordt.

1.7 Nadat de deelnemer gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht heeft de deelnemer 14 dagen de tijd om het eventueel ontvangen EVC-traject materiaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de deelnemer; bewaar het verzendbewijs zorgvuldig tot vanuit het KC een bericht van ontvangst van het materiaal is verzonden.

1.8 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het materiaal zich in originele staat bevindt. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert het KC de retourzending niet en is de deelnemer verplicht een door het KC te bepalen waardevermindering te vergoeden.

2. Toelatingscriteria en intakegesprek

2.1 Het KC stelt toelatingscriteria voor de aangeboden trajecten vast. Deze zijn te vinden op de website van het KC. Om het traject te kunnen doorlopen, dient de deelnemer te beschikken over een computer met internettoegang en voor fysieke afspraken op locatie aanwezig te zijn.

3. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

3.1 De actuele kosten voor de aangeboden trajecten zijn vermeld op de website van het KC.

3.2 De verschuldigde kosten dienen betaald te worden zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van het EVC traject. In-company traject wordt gedaan middels een factuur, individuele trajecten dienen  binnen 4 weken na start van het traject betaald te worden.

3.3 Het KC garandeert dat de kosten tijdens heg traject niet worden gewijzigd.

3.4 De kinderopvangorganisatie of deelnemer is in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Het KC zendt na het verstrijken van die datum driemaal een betalingsherinnering en geeft de gelegenheid binnen tweemaal tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinneringen alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, is het KC gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal het KC het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

3.5 Indien niet aan de overeengekomen betalingsverplichting wordt voldaan, kan het KC de toegang tot het traject tijdelijk stopzetten tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien het KC een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen kosten aangevuld met incasso en bijkomende kosten. Het traject wordt in dit geval tijdelijk onderbroken.

3.6 De kinderopvangorganisatie of deelnemer blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting inzake EVC-traject-kosten en overige kosten. Het KC is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de materialen indien het traject door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van inmiddels geactualiseerd materiaal komt voor rekening van de deelnemer of kinderopvangorganisatie.

4. Uitvoering het EVC traject

4.1 Bij ziekte en/of verhindering van een begeleider of asessor doet het KC er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal het KC de deelnemer of kinderopvangorganisatie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De betreffende bijeenkomst of afspraak zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele uitval van een begeleider, asessor of bijeenkomst  geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van het geld van het EVC traject.

4.2 Het KC verwacht dat de deelnemer of kandidaten van desbetreffende kinderopvangorganisatie op tijd, dus voor het begin van de activiteit, op de fysieke locatie aanwezig zijn of digitaal ingelogd zijn in Microsoft Teams.

5. Wederzijdse inspanningsverplichting

5.1 Het KC organiseert het traject op dergelijke manier dat de deelnemer het traject redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes kan doorlopen.

5.2 De deelnemer spant zich zo goed mogelijk in om activiteiten binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de deelnemer verplicht daadwerkelijk de afspraken met de begeleider na te komen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet verwacht kan worden.

6. Tussentijdse beëindiging

6.1 Bij het KC schrijf je je in voor het volledige EVC traject. Tussentijdse opzegging van het traject is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien elektronisch is ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen. 

6.2 In geval van tussentijdse beëindiging van het traject door een individuele deelnemer worden de kosten voor het traject niet gerestitueerd.

6.3 Indien de deelnemer het traject opzegt, vervalt het recht op het afronden van het traject en het verkrijgen van het certificaat. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien per e-mail wordt opgezegd, geldt de verzenddatum van de e-mail.

6.4 De tussentijdse opzegging is pas officieel als er vanuit het KC een bevestiging is verstuurd.

6.5 Mocht het KC onverhoopt het EVC traject moeten beëindigen alvorens de deelnemer het EVC traject heeft kunnen afronden dan zal het KC alles wat in haar macht ligt doen om te zorgen dat de deelnemer alsnog haar ervaringscertificaat kan behalen. Deelnemers en kinderopvangorganisaties worden via de mail geïnformeerd. Mocht er behoefte zijn en ruimte zijn voor een persoonlijk gesprek dan kan dit via de e-mail worden aangevraagd.

7. Verstrekt materiaal & inloggegevens

7.1 Het KC verstrekt eventueel materialen voor het EVC traject. Het eigendomsrecht van dat materiaal blijft bij het KC. Het materiaal mag alleen gebruikt worden voor het persoonlijke traject. Het verkopen of afstaan van het EVC-materiaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het materiaal berusten bij het KC (voor zover van toepassing).

7.2 Persoonlijke inloggegevens mogen niet aan derden worden verstrekt.

8. Servicedesk

8.1 Mocht er een opmerking zijn over de geboden service, dan kan contact opgenomen worden met het KC via de telefoon of e-mail. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de scholingen is de servicedesk telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door het KC binnen veertien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door het KC per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord verwacht kan worden. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd staat op de website van het KC.

9. Annuleren

9.1 Indien het EVC traject op uitdrukkelijk verzoek van de kinderopvangorganisatie 14 dagen of minder voorafgaand aan de start van het traject wordt aangegaan door middel van een aanmelding, vervalt het recht op herroeping. Indien de kinderopvangorganisatie binnen deze 14 dagen annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd conform artikel 9.2.

9.2 De kinderopvangorganisatie is annuleringskosten verschuldigd in geval van elke andere annulering dan annulering conform artikel 1.4. De annuleringskosten bestaan onder andere uit de reeds door het KC gemaakte loonkosten, eventuele locatiekosten, kosten van benodigde EVC- materialen en vergoeding onkosten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij is tevens rekening gehouden met de mogelijkheid in hoeverre een door de annulering vrijgekomen plek in te vullen is, inclusief de daarbij behorende kosten.
A.Indien de deelnemer annuleert 2 weken of meer vóór de start van het traject, is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
B. Indien de deelnemer minder dan 2 weken vóór de start van het traject annuleert, is de deelnemer 100% van de trajectkosten verschuldigd.

10. Schorsing

10.1 Het bestuur van het KC behoudt zich het recht voor deelnemers of kinderopvangorganisaties in bijzondere omstandigheden te weigeren of te verwijderen. Dit geldt voor deelnemers of kinderopvangorganisaties die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

11. Privacy & Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

11.1 De door de deelnemer verstrekte gegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, emailadres en telefoonnummer, worden verwerkt in de (deelnemer)administratie. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord consumentenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van informatie over het traject of daaraan gerelateerde informatie. Het KC zal de gegevens alleen gebruiken om de deelnemer te blijven informeren over de trajecten van het KC of daaraan gerelateerde informatie.

11.2 Het KC kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
A. Aan personen die direct betrokken zijn bij het traject of begeleiding van deelnemers, zoals intakers of assessoren.
B. Indien dit wettelijk verplicht is.

11.3 Indien je bezwaar hebt tegen bovengenoemd gebruik van je gegevens, dan kan je dit schriftelijk of via e-mail aan KC laten weten.

11.4 Deelnemers beschikken over het recht van toegang tot en wijziging van hun persoonlijke gegevens (recht van inzage). Tevens beschikken deelneers over het recht van herroeping voor het verstrekken van gegevens.

11.5 Het KC gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doet het KC om de inrichting van onze site (de digitale omgeving) te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op je computer opgeslagen blijven.

11.6 Het KC verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

12. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover het KC toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer of kinderopvangorganisatie daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van het KC beperkt tot vergoeding van maximaal het door de deelnemer of de kinderopvangorganisatie betaalde trajectkosten. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

13. Wijziging voorwaarden

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de algemene voorwaarden door het KC worden gewijzigd. Het KC zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van het KC.