Pedagogisch medewerkers zijn professionals. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de opvoeding, ontwikkeling, verzorging en begeleiding van kinderen. De pedagogisch medewerker kinderopvang biedt – in samenspraak met ouders en andere opvoeders – kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar de zorg en begeleiding waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen naar wie ze zijn en willen zijn.

Als pedagogisch medewerker kinderopvang ben je op de tijdstippen dat kinderen in het kindcentrum verblijven (samen met collega’s) verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Je creëert een uitnodigende, stimulerende omgeving die fysiek en emotioneel veilig, en die tegelijkertijd uitdagend is. Je volgt de kinderen – individueel en als groep – en sluit aan bij wat ze aangeven, wat hen bezighoudt, wat ze (met hulp) kunnen en nodig hebben en laat ze op methodische wijze leren.

Als pedagogisch medewerker benut je spel en vrijetijdsbesteding als middelen om de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van elk kind te ondersteunen en geef je (mede) sturing aan positieve interacties tussen kinderen. Het steunen en stimuleren van autonomie, zelfregulering, betrokkenheid, participatie en burgerschap zijn belangrijke elementen in de begeleiding van jou als pedagogisch medewerker. Hierbij is het uitgangspunt dat iedereen zichzelf mag zijn. Jij bereidt kinderen voor op hun toekomst en hebt daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie.

In de Beroepscode Kinderopvang zijn de waarden en normen van de beroepsgroep pedagogisch medewerkers beschreven.

  • Toegankelijkheid
  • Respect
  • Het kind centraal
  • Veiligheid van het kind
  • Vertrouwelijkheid
  • Deskundigheid
  • Professionaliteit

Hier lees je de hele beroepscode.