Tijdens een EVC-traject laat je zien wat je kunt. Dit wordt vergeleken met opleidingseisen (een standaard), en vastgelegd in jouw persoonlijke Ervaringscertificaat. Het Kinderopvang College biedt vanaf september 2023 de standaard B301, start bekwame pedagogisch medewerker kinderopvang.

Zelfscan

Er zijn 35 competenties die jij als startbekwame pedagogisch medewerker moet kennen en kunnen.

De competenties die met elkaar te maken hebben vallen onder een competentiecluster. Er zijn in totaal tien clusters:
1. Zorgdragen voor het emotioneel en lichamelijk welbevinden van kinderen
2. Zorgdragen voor veiligheid van kinderen
3. Steunen en stimuleren van spelen en vrijetijdsbesteding
4. Steunen en stimuleren van autonomie, participatie en burgerschap
5. Volgen en stimuleren van de ontwikkeling en leren van kinderen
6. Het gedrag van en de interactie tussen kinderen beïnvloeden
7. Partnerschap met ouders realiseren
8. Samenwerken met collega’s en andere professionals in de omgeving van het kind
9. Werken aan de kwaliteit van dienstverlening
10. Je ontwikkelen in je vak

Er is een zelfscan die je kan invullen om te zien welke competenties jij al denkt te hebben en om zo in te schatten of een EVC-procedure voor startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang passend is.

Het EVC-traject

Jij doorloopt daarvoor de volgende stappen:

 1. Aanmelden
 2. Intake
 3. Tekenen overeenkomst
 4. Toewijzing begeleider
 5. Verzamelen portfoliobewijzen
 6. Werkplekbezoek door assessor
 7. Gesprek (criteriumgericht interview) door assessor
 8. Ervaringscertificaat
 9. Eindgesprek
 10. Evaluatie

Jij bent gemiddeld 6 uur per week, gedurende maximaal 12 weken, bezig met de verplichte beoordelingsinstrumenten (waaronder het portfolio) van het EVC-traject. Het Kinderopvang College heeft uiterlijk 4 weken nodig voor het opstellen en uitreiken van het Ervaringscertificaat. De totale doorlooptijd is maximaal 16 weken. De kosten bedragen €1.800,- *.


*Het Kinderopvang College is vrijgesteld van BTW.

Scholing/diplomering

Scholing en diplomering maakt geen deel uit van het EVC-traject. Het EVC-traject stopt zodra jij jouw Ervaringscertificaat hebt ontvangen.
Daarna zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Je hebt verder niets meer nodig.
 • Als je voldoet aan de cesuur van de standaard (alle 35 competenties van de startbekwame pedagogische medewerker kinderopvang), wordt het Ervaringscertificaat verzilverd in een branchecertificaat. Dit branchecertificaat kwalificeert voor pedagogisch medewerker in dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Jouw rechten
 • Je krijgt begeleiding bij het maken van jouw portfolio.
 • Jij kan gebruik maken van een klacht/geschil-procedure en een bezwaar/beroepsprocedure
 • Jouw privacy wordt bewaakt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation zoals die geldt in de Europese Unie. Dat betekent onder meer dat wij niet buiten jou om informatie geven over het verloop en het eindresultaat van uw EVC-traject (behalve aan controlerende organisaties).
 • Je krijgt een afsluitend gesprek.
 • Vanaf de start is het volledige EVC-dossier jouw eigendom.
Jouw plichten
 • Je mag uitsluitend eigen werk toevoegen aan jouw portfolio. Hierop kan worden gecontroleerd met plagiaatsoftware.
 • In verband met onze hoge kwaliteitseisen ga jij ermee akkoord dat de controlerende organisatie een assessment (werkplekbezoek of gesprek) bijwoont. Dit kan vooraf wel en niet worden aangekondigd.
 • In verband met de Nederlandse accreditatie wordt het EVC-traject in het Nederlands uitgevoerd. Alleen in bijzondere gevallen kan het Kinderopvang College voor jou aan het Nationaal Kenniscentrum EVC om uitzondering vragen.